Amdro Pro Fire Ant Bait

SKU: AMDRO639 | Brand: BASF
25 lb bag

Active Ingredient:

Hydramethylnon: Tetrahydro-5,5-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone(3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(2-[4-(trifluoromenthyl)phenyl]-ethenyl0-2-propenylidene)hydrazone....0.73%

 

 

A...

 

  • 1